Protestants Christelijk Zorgcentrum Gameren

Dagopvang

Dagopvang is een voorziening voor ouderen, die nog thuis wonen, die om verschillende redenen enkele dagen per week te gast zijn.

Er wordt een programma aangeboden, dat zoveel mogelijk op de thuissituatie aan sluit. De nadruk ligt op de sfeer en het samenzijn. Tussen de middag eten we gezamenlijk een warme maaltijd, daarna is er gelegenheid wat te rusten.

De dagopvang is op maandag, woensdag en vrijdag geopend en is van 9.30 uur-16.00 uur.

U kunt gebruik maken van de Slotbus. Het is ook mogelijk u door familie te laten halen en/of brengen.

Hoe komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de dagopvang als u een indicatie heeft gekregen van het WMO.

Ouderen die een indicatie kunnen krijgen hebben bijvoorbeeld behoefte aan:

 • Een zinvolle dagbesteding, of
 • sociale contacten, of
 • dagelijkse structuur, of
 • begeleiding

Een indicatie kunt u aanvragen bij de WMO in uw eigen gemeente. Deze bepaalt ook het aantal dagen dat u mag komen.

’t Slot heeft een contract afgesloten met de gemeente Zaltbommel/Maasdriel.

Bij de aanvraag legt u uit waarom het belangrijk is om in aanmerking te komen voor de dagopvang. Wanneer u niet in aanmerking komt voor een indicatie en u heeft toch behoefte de dagopvang te bezoeken, zijn de kosten voor eigen rekening.

Wilt u meer weten over de dagopvang, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de dagopvang: Martina Schilder 0418-561451 op maandag, woensdag en vrijdag 13.00-14.00/16.00-17.00 uur.

Je weet pas of dagopvang bij je past als je binnen komt waaien!

Psychogeriatrische zorg:
“Het gaat om het nu. Dus wees de reden voor een glimlach vandaag.”

Psychogeriatrische zorg

Afdeling Binnenplaats is een psychogeriatrische afdeling voor ouderen met dementiële zorgvragen. De Binnenplaats is georganiseerd volgens het principe van kleinschalig wonen. Er zijn vijf huiskamers,  waar zeven tot 8 bewoners wonen.

In de huiskamers worden dagelijks activiteiten gedaan, zoals aardappels schillen en was opvouwen. Indien mogelijk kunnen de cliënten ook gebruik maken van het algemene activiteitenprogramma van ’t Slot.

De huiskamer is gezellig ingericht. Er wordt per huiskamer  iedere dag een verse maaltijd gekookt. Daarnaast heeft iedere cliënt een eigen slaapkamer met ruimte voor eigen spulletjes.

Familieleden vormen een belangrijke schakel in de verzorging van hun geliefde. Zo wordt er samen met de input van de bewoner en familie een levensboek opgesteld.

In de huiskamer is altijd een gastvrouw of verzorgende aanwezig.

Wet zorg en dwang

In ’t Slot streven we ernaar om zorg en begeleiding te geven die persoonsgericht is. Dat is zorg die past bij wie de bewoner is, wat als prettig wordt ervaren en wat hij of zij nodig heeft. De zorg voor onze bewoners met dementie vindt zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats, tenzij het niet anders kan. In Nederland is er een nieuwe wet van kracht (Wet zorg en dwang, Wzd) die uitgaat van het principe “nee, tenzij…”. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

Op de Binnenplaats willen we zorg zonder dwang geven. Dat is het uitgangspunt. Maar als het niet anders kan, leest u in de bijgaande brochure wat u kunt verwachten rondom onvrijwillige zorg.

Toelichting op de brochure

In ’t Slot hebben we bepaalde keuzes gemaakt rondom de nieuwe Wzd. De keuzes zijn besproken met de Cliëntenraad.

 • De zorgverantwoordelijke is in ’t Slot de eerst verantwoordelijk verpleegkundige of verzorgende (EVV).
 • Als familie mag u bij elk overleg aanwezig zijn. Wij hebben vanwege de praktische uitvoerbaarheid van de wet ervoor gekozen, om voorafgaand aan een overleg uw mening op te halen. Na afloop van een overleg wordt u geïnformeerd over de uitkomst. Wanneer u graag zelf aanwezig bent, kunt u dit melden bij de EVV.
 • De Wzd arts en/of Wzd gedragsdeskundige betrekken wij vanuit Brabantzorg.
 • Wij willen melden dat in ’t Slot momenteel een adviseur-deskundige betrokken wordt vanuit Waardigheid en Trots om ons voor te bereiden op technologische vernieuwingen. We willen graag de -nu voor iedere bewoner gesloten deuren van de Binnenplaats- per bewoner open of dicht laten. Verder werken we actief aan het verminderen van het gebruik van medicatie zoals benoemd op pagina 4 van de brochure.  Om deze twee redenen gebruiken we vanaf volgend jaar het volledige stappenplan bij de drie genoemde uitzonderingen op pagina 4. Momenteel doen we dit alleen wanneer een bewoner verzet toont.
 • Het is goed dat u als contactpersoon nadenkt over de vraag of er nu afspraken zijn gemaakt die vrijheidsbeperkend zijn voor de bewoner. Heel soms zijn deze afspraken op verzoek van de familie, bijvoorbeeld het afsluiten van een kast. Wanneer een bewoner hier tegen verzet laat zien, zullen we met u in gesprek gaan. Dit omdat we alleen onvrijwillige zorg kunnen geven als er sprake is van ernstig nadeel.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Via de website is een link te vinden met info over de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Uw familielid of naaste en uzelf hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon biedt die ondersteuning en is er bij uitstek voor u en uw familielid of naaste. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor de cliënt en is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert. Heeft u als familie een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is bij haar welkom en veilig. In de informatie ziet u wie de Clientvertrouwenspersoon Wzd voor ’t Slot is en hoe u haar kunt bereiken.

Nog vragen?

Wanneer u nog vragen heeft over de Wet zorg en dwang horen wij dit graag via uw EVV.

Link naar de brochure ‘Wet zorg en dwang voor de vertegenwoordiger’

Link naar informatie over onze cliëntvertrouwenspersoon.

Wonen met zorg

Somatische langdurende zorg

Wanneer het niet meer gaat om zelfstandig thuis te wonen, is het belangrijk om te kijken naar een plaats waar uw nieuwe omgeving aanvoelt als  een thuis. Zo’ n vertrouwde omgeving willen we u bieden in zorgcentrum ‘t Slot.

Zorgcentrum ‘t Slot staat voor: ‘Passie voor mens en zorg’, dit willen we u dan ook graag laten ervaren. Professionele zorg, maar de cliënt met zijn/ haar wensen en behoeften staat centraal. Zorgcentrum ‘t Slot heeft op de somatische afdeling zowel verzorgingshuis cliënten met een minimale ZZP 4, maar ook bieden we verpleegtehuiszorg met een ZZP 6.

Intern is er op de somatische afdeling de mogelijkheid tot het krijgen van fysiotherapie, hebben we korte lijnen met de diëtiste, logopediste, ergo en is er een nauw samenwerkingsverband met de (verpleeg) huisarts.

Naast het verlenen van goede zorg vinden we het belangrijk om het welbevinden van de cliënt optimaal te houden, en waar mogelijk is te bevorderen. Dit doen we door passende activiteiten aan te bieden, hetzij een één op één activiteit of activiteit in groepsverband. Denk bij activiteiten aan: wekelijkse kookgroep/ bakgroep, het maken van wandelingen, geheugentrainingen, gesprekken met de cliënt en het organiseren van een Slotkoor.

Ook is er mogelijkheid tot het bezoeken van een somatische huiskamer voor cliënten die behoefte hebben aan ‘samen zijn’. Op de huiskamer wordt de sfeer van ‘thuis’ nagebootst door gezamenlijk de broodmaaltijd te nemen, koffie te drinken en in de avond een spelletje te spelen, dit alles op wens en behoefte van de cliënt.

Wij als zorgcentrum het ‘t Slot staan open voor uw vragen over de somatische langdurige zorg afdeling en staan u graag te woord.

Wonen met zorg

Somatische kortdurende zorg

Wanneer u na een ziekenhuisopname/ val moet revalideren of herstellen kan het zijn dat zorgcentrum ‘t Slot voor u in aanmerking komt. Wij als zorgcentrum bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken van ons tijdelijke opname appartement.

Wanneer u op het tijdelijke opname appartement verblijft is het mogelijk om vanuit zorgcentrum ‘t Slot fysiotherapie te krijgen en/ of hulp te krijgen bij het verrichten van de dagelijkse zorgactiviteiten door het verzorgend personeel.

We bieden u aan om een periode van 6 weken bij ons te komen wonen en wanneer dit nodig is, is er een mogelijkheid tot verlenging van 6 weken.

Voor deze vorm van zorg is er een indicatie nodig van uw zorgverzekeraar.

 

 

“Betrokken en intensieve zorg
in de laatste levensfase
Met oog voor eigen wensen en behoeften”

Palliatieve zorg

De laatste fase van het leven is ingrijpend voor de ‘persoon’ maar ook voor zijn/ haar omgeving. Dat maakt dat deze fase graag in een vertrouwde, warme omgeving wordt doorstaan. Echter kunnen er zich omstandigheden voordoen waardoor het niet mogelijk is de zorg thuis te krijgen die wenselijk is. Een palliatieve zorgkamer kan dan uitkomst bieden.

Wij als zorgcentrum ‘t Slot hebben een appartement tot beschikking voor het verlenen van ‘palliatieve zorg’, een hospice kamer.

De verzorgende/ verpleegkundige staan voor u klaar om u in de laatste fase zo goed mogelijk te verzorgen naar wens van cliënt en in nauwe samenspraak met familieleden die de cliënt omringen.

Thuiszorg – Aanleunwoningen

Als u op het terrein van ’t Slot staat, kunt u een van de twee appartementencomplexen zien die verbonden zijn aan ’t Slot. Links bevindt zich de Voorburcht en aan de achterkant, via een bruggetje verbonden aan ’t Slot, bevindt zich de Slotshof. Binnen ’t Slot zijn er tevens enkele extramurale kamers met scheiden wonen/zorg.

Voorburcht

De Voorburcht bestaat uit 13 huurwoningen met verschillende vloeroppervlaktes. De woningen in de Voorburcht zijn in eigendom van de landelijk werkende woningbouwvereniging Habion te Houten. MVGM heeft het beheer over de woningen en doet de toekenning van de appartementen. Voor de toekenning van de appartementen heeft een zorgindicatie de voorkeur. U hoeft voor deze appartementen niet ingeschreven te staan bij Habion.

’t Slot heeft niet de eindverantwoordelijkheid om woningen toe te zeggen, maar staan in contact met MVGM om advies te geven. De toekenning van de appartementen is op basis van prioriteit en wanneer men op de wachtlijst is geplaatst.

Slotshof

De Slotshof, gelegen achter zorgcentrum ’t Slot, is een ruim opgezet appartementencomplex. Het complex bestaat uit 42 huur- en koopwoningen, waar ’t Slot van 16 woningen een wachtlijst beheert. De appartementen zijn in twee vormen beschikbaar. De keuze is uit een grote keuken en een kleinere zitkamer of een grote zitkamer met kleinere keuken. Daarnaast zijn er woningen uitgerust met een balkon.

 

Hoe kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een woning van de Slotshof moet de kandidaat ingeschreven staan bij de Kernen uit Hedel. Vervolgens kan de kandidaat contact opnemen met ’t Slot om meer informatie te ontvangen en een inschrijfformulier toegezonden te krijgen. Wanneer u graag de woningen wilt zien, kan een rondleiding worden gerealiseerd.

Wanneer het inschrijfformulier in goede orde is ontvangen bij het Zorgservice Punt, wordt de kandidaat op de wachtlijst geplaatst.

“Zelfstandig maar zorg nabij als het nodig is”

Het ZorgServicePunt

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij uw zorgvraag, heeft zorgcentrum ’t Slot een eigen ZorgServicePunt. Dit ZorgServicePunt zorgt ervoor dat op basis van uw indicatie een passend zorgaanbod wordt gedaan, dat in uw zorgbehoefte voorziet.

U kunt bij het ZorgServicePunt terecht voor antwoorden op alle vragen over:

 • Het zorgaanbod van Zorgcentrum ’t Slot
 • Mogelijkheden van verpleging, verzorging, (tijdelijk) verblijf, dagopvang en palliatieve zorg
 • Hoe u een indicatie kunt verkrijgen
 • De organisatie van de zorgtoewijzing door het CIZ
 • De wachtlijsten
 • Wonen in de Slotshof en de Voorburcht

Wat kunt u verwachten van het ZorgServicePunt?

 1. Het geven van informatie en voorlichting

Voor al uw vragen rondom zorgverlening en indicatie kunt u bij het ZorgServicePunt terecht. Het is mogelijk een rondleiding in ’t Slot te krijgen.

 1. Het omzetten van de indicatie in een passend zorgaanbod

Wanneer uw voorkeur uitgaat naar ’t Slot, wordt uw indicatie doorgegeven aan het ZorgServicePunt. Wanneer er in ’t Slot geen plaats vrij is, wordt er in overleg met u gekeken of een andere zorgaanbieder in de regio u (tijdelijk) de zorg kan leveren. De cliëntenadministratie regelt in overleg met het ZorgServicePunt dat de indicatie wordt omgezet naar de juiste zorgaanbieder.

 1. Het leveren van overbruggingszorg

Ter overbrugging van de wachtperiode kan het ZorgServicePunt met u meedenken en u adviseren. Zij verleent u service bij het zoeken naar mogelijkheden voor de noodzakelijke zorg thuis.

 1. Het beheren van de wachtlijst

Wanneer u op de wachtlijst wordt geplaatst, houdt het ZorgServicePunt regelmatig contact met u. Het ZorgServicePunt informeert ’t Slot over uw situatie en bespreekt met hen de stand van zaken.

Contact

Zorgadviseur Anja den Daggelder van ZorgServicePunt ’t Slot is op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar van 09:00 uur tot 16:00 uur op telefoonnummer: 06 33 70 19 01

Share This