Protestants Christelijk Zorgcentrum

Gameren

Contact

Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum ’t Slot

Ridderhof 1

5311 CM Gameren

Telefoon: 0418 – 561 451

Mail: info@slotgameren.nl

Contact

9 + 11 =

Op deze pagina vindt u informatie over de Missie en visie, Bestuurder, Raad van Toezicht, klachtenregeling, jaarverslagen en Stichting steunfonds.

Missie en Visie

 

Kernwaarden voor de toekomst

Kernwaarden zijn een leidraad in hoe we samenwerken en aan onze missie invulling geven. Hierop zijn we aanspreekbaar en hieraan werken we met elkaar, elke dag opnieuw.

 

 

We werken vanuit passie voor mensen en de zorg

We zetten ons in met passie voor zorg en de cliënt. We doen dit vanuit onze christelijke levensovertuiging. We gaan voor persoonsgerichte zorg; met ruimte en aandacht voor het welzijn en welbevinden van de cliënt. Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie en hebben respect voor de wensen van de cliënt. Ze kennen de geschiedenis van de cliënt. Familie en vrijwilligers worden actief betrokken bij het leven van de cliënt. De cliënt kan een beroep op het personeel doen en wordt gestimuleerd wensen kenbaar te maken.

 

 

Er is ruimte om ondernemend te zijn

Creativiteit tonen en initiatief nemen wordt gewaardeerd en gestimuleerd. We doen een beroep op talenten van de bewoner en medewerkers. De organisatie kenmerkt zich door een stabiele en toekomstbestendige omgeving.

 

 

We hebben vertrouwen in onszelf en in elkaar

Met de cliënt, familie, vrijwilligers vormen we samen ‘t Slot. Een ieder neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen taken. Door krachten te bundelen maken we samen doelen waar. Medewerkers vertrouwen op hun eigen deskundigheid, kunnen zich ontwikkelen en werken aan hun vakmanschap, bijvoorbeeld door middel van (bij)scholing. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen zijn hierbij sleutelwoorden.

 

 

‘t Slot werkt vanuit een open cultuur, gericht op samenwerken en leren

We werken samen en kijken naar ons zelf, waarbij we elkaar aanspreken op verbetermogelijkheden en leren hier samen van. Feedback en complimenten geven is normaal. Een kritische en positieve grondhouding is hierbij het vertrekpunt.

 

 

Welzijn en welbevinden voorop

Onze missie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Kwaliteit van leven, welbevinden en welzijn van de cliënt staan voorop. Persoonsgerichte zorg is hierbij het vertrekpunt.

We werken vanuit passie voor mensen en de zorg. Wij hechten waarde aan de christelijke identiteit en de daaruit afgeleide normen en waarden. De Bijbel is hiervoor het fundament.

Wij streven ernaar de christelijke identiteit in de gehele organisatie tot uiting te laten komen. Dus niet alleen in de omgang met de cliënt, maar ook bij het organiseren van activiteiten, het houden van de zondag als rustdag en de viering van christelijke feestdagen.

De cliënt heeft de regie over zijn eigen leven en wordt gestimuleerd zijn wensen kenbaar te maken. De bewoner kan rekenen op een individuele, adequate invulling van welzijn, welbevinden en zorg. We denken in mogelijkheden, kiezen een luisterende houding en bieden ruimte voor vragen. De kleinschaligheid in hoe we werken en georganiseerd zijn, sluit hierbij aan.

De basis voor persoonlijke zorg is dat zorgverleners de achtergrond van de bewoner kennen, hierbij wordt gebruik gemaakt van het levensboek. Familie en naasten worden actief betrokken bij het leven en de zorg van de bewoner. Alle afspraken over de ondersteuning op alle domeinen worden in een persoonlijk zorgleefplan van de cliënt opgenomen.

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Wij waarderen de inzet van de vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en dragen direct bij aan het welzijn van de cliënt en medewerkers.

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en welzijn in dorpen en buurten waar we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professionele partner voor iedereen waar ’t Slot mee werkt: de cliënt en hun naaste, verwijzers, samenwerkingspartners, collega-organisaties, financiers, (Rijks)overheid en onze medezeggenschapsorganen.

 

 

 
Hoe willen we dat ‘t Slot er in 2021 uit ziet?

Wat zijn dan de kenmerken?

Onze manier van werken in 2021 …

De cliënt staat centraal en heeft de regie over zijn eigen leven. De zorg is persoonsgericht en familie en vrijwilligers worden actief betrokken. Er wordt gedacht in mogelijkheden. We streven naar een open en gezellige sfeer om in te werken en te leven. Goede zorg en minder tijdsdruk.

‘t Slot in 2021 …

Als we vooruit kijken zien we veranderingen in de algehele zorg en ook zeker in de bestaande zorginstellingen. Ook ’t Slot zal een verandering gaan doormaken. De toekomstige cliënt heeft naar alle waarschijnlijkheid zwaardere zorg nodig en er zal meer sprake zijn van een complexere zorgvraag. Hiervoor is andere en meer specifieke kennis nodig.

Thuiszorg krijgt een steeds grotere rol, omdat mensen langer thuis blijven wonen. Ook de thuiszorg wordt complexer. Thuiszorg verlening zal meer specialistisch en intensiever naar de cliënt worden ingevuld. Er zal hierbij gebruikt gaan worden van andere vormen van zorg zoals MPT en VPT.

De thuiszorgactiviteiten zullen hierop moeten worden ingericht en onze medewerker zal hierop moeten worden toegerust met opleidingen, vaardigheden en ondersteunende hulpmiddelen.

Onze organisatie in 2021 …

Het ideale beeld is dat we een dynamische en veilige organisatie zijn voor de cliënten en medewerkers, waarbinnen openheid en vertrouwen naar elkaar toe centraal staan. De invulling van onze dienstverlening is laagdrempelig en betrokken met ruimte voor creativiteit en ondernemerschap. Cliënten, medewerkers en organisatie zijn er voor elkaar.

Onze normen en waarden in 2021 …

Gelijkwaardigheid is belangrijk en staat centraal wanneer het gaat om normen en waarden binnen ’t Slot. Elkaars verschillen waarderen en accepteren. Het ervaren van geluk en plezier zijn belangrijk voor de cliënt en de medewerker.

Vrijwilligers en familie in 2021 …

Om te kunnen zorgen voor een optimaal leefklimaat zijn familie, vrijwilligers en het netwerk van de cliënt belangrijk! Zowel familie als vrijwilligers zijn betrokken bij de invulling van de zorg en het leven van de cliënt.

Er komen plekken waar familie samen met de cliënt rustig kan zitten en waar ze het ook gezellig kunnen maken. Familie is onderdeel van het dagelijks leven.

Onze medewerkers in 2021 …

Passie en plezier zijn belangrijk om een goede werksfeer te krijgen en te behouden. Wanneer we werken met passie, voelen cliënten zich gehoord en zal de kwaliteit van leven voor de cliënt toenemen. Medewerkers moeten kunnen vertrouwen op hun eigen deskundigheid en deze deskundigheid voortdurend kunnen ontwikkelen en verbeteren, door middel van bijvoorbeeld scholing en leren van elkaar. Diversiteit en afwisseling helpt om niet alles op de automatische piloot te doen. Zelforganisatie kan ook van toegevoegde waarde zijn wanneer een team goed draait en iedereen verantwoordelijkheid neemt. Inbreng en creativiteit om de dienstverlening continu te verbeteren wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Ons gebouw en de woonomgeving in 2021 …

Om het wonen nog aangenamer te maken, denken we aan belevingsgerichte gangen. Een huiskamer die de gehele dag toegankelijk is en waarbij een gastvrouw aanwezig is.

Fijne ontmoetingsruimten zijn belangrijk en we willen dat de familie zich fijn voelt zodat ze vaak ‘over de vloer komen’ bij de cliënt. De cliënt moet het wonen bij ons als ‘veilig en rustig’ ervaren. De openingstijden van ‘t winkeltje zijn ruim en het restaurant is gezellig (grand café).

Er zijn mogelijkheden om zelf de dag in te vullen naar wens van de cliënt. Een bewegingstafel en een persoonlijk herinneringsbord zijn hulpmiddelen die we in kunnen schakelen om het leven van de bewoner aangenamer te maken.

Thuiszorg in 2021 …

We hebben behoefte aan een goed netwerk van thuiszorg in Gameren en omgeving. Waarbij gezorgd moet worden voor een specialistisch team dat langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maakt. Teams van ‘t Slot hebben aansluiting met andere thuiszorgteams.

Technologie in 2021…

Technologie ontwikkelt zich en hier kunnen we gebruik van maken. Door de inzet van domotica komt er meer tijd om persoonsgerichte zorg te leveren. Robots kunnen in de toekomst zorgen voor gezelschap. Ook kan het prikkelen van zintuigen en herinneringen worden gestimuleerd door nieuwe technologie, denk daarbij bijvoorbeeld aan een bewegingstafel of aan virtual reality.

Missie en visie thema’s: waar gaan we mee aan de slag?

Themagroep Missie/ visie:

We plaatsen de wensen van de cliënt voorop. Onze missie en visie zijn hiertoe de aanzet, gecombineerd met onze nieuwe kernwaarden.

Uitwerking:

We starten dialoog met de cliënt, familie en stakeholders over onze missie, visie en kernwaarden. Familieleden betrekken we actief bij het leven van de cliënt. Ze helpen mee met het levensboek en worden uitgenodigd voor gesprekken.

Vanuit onze visie gaan we ruimtes in gebouw persoonlijker maken, er wordt meer rekening gehouden met de wensen van de cliënten.

Themagroep Positionering en samenwerking

We kiezen voor een rol als stevige, kleinschalige speler binnen onze regio. We kiezen voor zelfstandigheid met maatwerk en keuzemogelijkheden voor inwoners die worden geconfronteerd met een toenemende zorgvraag (thuis, aanleun, geclusterd, intramuraal).

Uitwerking:

We gaan onze rol uitbreiden naar thuiswonende senioren in Gameren (thuiszorg) en naar de kern Nederhemert (in onderzoek). We investeren in een goed thuiszorgnetwerk met een gespecialiseerd team. We bieden thuiszorg in de wijk en aan mensen op de wachtlijst.

We benutten samenwerking met collega-instellingen m.b.t. grote investeringen (software) en (personele) invulling van bedrijfskritische of faciliterende processen: keuken, HRM, ICT, SA en FA.

We spelen in op de trend dat mensen langer thuisblijven door te onderzoeken welke uitbreiding mogelijk is door andere financieringsarrangementen voor Wlz-zorg thuis: MPT en VPT in aanleunwoningen en in de directe omgeving.

Themagroep Mens en organisatie

We werken aan een cultuur gericht op samenwerken voor onze bewoner, waarbij er ruimte wordt gevoeld om elkaar aan te spreken op verbetermogelijkheden en samen te leren.

Uitwerking:

We vertalen met elkaar onze visie en kernwaarden naar gedrag: welke spelregels horen hierbij? Hoe geven we elkaar complimenten en feedback? We maken evaluatie en intervisie een duidelijker onderdeel van ons en gaan werken met ‘tips en tops’. We combineren dit met de invoering van principes van zelfsturing en meer zelfstandigheid voor teams.

Themagroep Implementatie kwaliteitskader

We vergroten het kwaliteitsbewustzijn en implementeren het kwaliteitskader, zodat de inhoud in de praktijk zichtbaar is en blijft.

Uitwerking:

We geven veel aandacht aan leren en ontwikkelen en het proces van continue verbeteren, intervisie/casusbespreking. We gebruiken fouten om van te leren. Zorgmedewerkers worden gestimuleerd tot scholing (e-learning o.a.) en intervisie. We begeleiden hen om zichzelf te ontwikkelen als persoon en professional. Klinische lessen en bespreking van casuïstiek maken een belangrijk onderdeel uit van ons werk.

Bestuurder

De dagelijkse leiding van Zorgcentrum ’t Slot wordt uitgevoerd door de bestuurder Arend Visser. In verband met zijn afwezigheid door ziekte wordt zijn functie momenteel waargenomen door Gerbrand Willemse. Deze geeft samen met de manager Zorg, Wilma van Genderen, en de manager Bedrijfsvoering, Chantal Brouwer (a.i.), leiding aan de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Wilt u contact opnemen met de bestuurder, mail dan naar info@slotgameren.nl 

 

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurders van Zorgcentrum ’t Slot. Tenminste tien maal per jaar vindt er een overleg plaats met de bestuurder waarin de beleidslijnen en kaders worden besproken en vastgesteld en periodiek wordt de uitvoering hiervan getoetst.

Voor Zorgcentrum ’t Slot is de Raad van Toezicht als volgt samen gesteld:

  • Kees Kooijman, voorzitter
  • Nico van Bergeijk, secretaris
  • Aart Kuijntjes
  • Jos Plieger
  • Jan Struijk

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht, mail dan naar info@slotgameren.nl

Klachtenregeling

Bij Zorgcentrum ’t Slot verlenen we de zorg- en dienstverlening met optimale inzet. Ook doen we onze uiterste best de zorg voor de bewoners zo passend mogelijk te maken. Natuurlijk kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat u uw klacht bij ons kenbaar maakt. Pas wanneer uw ongenoegen bekend is, kan er daadwerkelijk iets mee gedaan worden.

Wanneer u ontevreden bent of een klacht hebt, zijn er verschillende manieren om hier mee om te gaan. In de Brochure klachtenbehandeling willen we kort de verschillende mogelijkheden onder uw aandacht brengen.

Stichting steunfonds

Het kan soms voorkomen dat ’t Slot voor bewoners wat wil doen dat niet valt onder het reguliere budget van de WLZ.

De afgelopen jaren heeft ’t Slot via dit steunfonds stoelen voor het restaurant kunnen kopen, een fontein aan kunnen leggen, een personenbus kunnen aanschaffen, enz.

Met deze steun kunnen we het verblijf in ’t Slot nog aangenamer maken voor onze bewoners.

Wilt u ons steunen? Dat kan!
Het rekeningnummer is: NL68RABO0374343462 t.n.v. Stichting Steunfonds.

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de jaarcijfers.

Jaarcijfers 2018 Stichting Steunfonds

 

Kwaliteitsplan

Ons Kwaliteitsplan van 2020 kunt u hier inzien en downloaden.

Hier vindt u de infographic van het kwaliteitsplan. 

Privacyverklaring

Onze privacy verklaring kunt u hier inzien en downloaden.

Jaarverslag

Ons Jaarverslag 2018 kunt u hier inzien en eventueel downloaden.

Kwaliteitsjaarverslag

Ons kwaliteitsjaarverslag 2018 kunt u hier inzien en eventueel downloaden.