Protestants Christelijk Zorgcentrum Gameren

Contact

Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum ’t Slot

Ridderhof 1

5311 CM Gameren

Telefoon: 0418 – 561 451

Mail: info@slotgameren.nl

Contact

6 + 8 =

Op deze pagina vindt u informatie over de Missie en visie, Bestuurder, Raad van Toezicht, Cliëntenraad, klachtenregeling, jaarverslagen en Stichting Steunfonds.

Missie en Visie

Kernwaarden voor de toekomst

Kernwaarden zijn een leidraad in hoe we samenwerken en aan onze missie invulling geven. Hierop zijn we aanspreekbaar en hieraan werken we met elkaar, elke dag opnieuw.

We werken vanuit passie voor mensen en de zorg

We zetten ons in met passie voor zorg en de cliënt. We doen dit vanuit onze christelijke levensovertuiging. We gaan voor persoonsgerichte zorg; met ruimte en aandacht voor het welzijn en welbevinden van de cliënt. Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie en hebben respect voor de wensen van de cliënt. Ze kennen de geschiedenis van de cliënt. Familie en vrijwilligers worden actief betrokken bij het leven van de cliënt. De cliënt kan een beroep op het personeel doen en wordt gestimuleerd wensen kenbaar te maken.

Er is ruimte om ondernemend te zijn

Creativiteit tonen en initiatief nemen wordt gewaardeerd en gestimuleerd. We doen een beroep op talenten van de bewoner en medewerkers. De organisatie kenmerkt zich door een stabiele en toekomstbestendige omgeving.

We hebben vertrouwen in onszelf en in elkaar

Met de cliënt, familie, vrijwilligers vormen we samen ‘t Slot. Een ieder neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen taken. Door krachten te bundelen maken we samen doelen waar. Medewerkers vertrouwen op hun eigen deskundigheid, kunnen zich ontwikkelen en werken aan hun vakmanschap, bijvoorbeeld door middel van (bij)scholing. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen zijn hierbij sleutelwoorden.

‘t Slot werkt vanuit een open cultuur, gericht op samenwerken en leren

We werken samen en kijken naar ons zelf, waarbij we elkaar aanspreken op verbetermogelijkheden en leren hier samen van. Feedback en complimenten geven is normaal. Een kritische en positieve grondhouding is hierbij het vertrekpunt.

Welzijn en welbevinden voorop

Onze missie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Kwaliteit van leven, welbevinden en welzijn van de cliënt staan voorop. Persoonsgerichte zorg is hierbij het vertrekpunt.

We werken vanuit passie voor mensen en de zorg. Wij hechten waarde aan de christelijke identiteit en de daaruit afgeleide normen en waarden. De Bijbel is hiervoor het fundament.

Wij streven ernaar de christelijke identiteit in de gehele organisatie tot uiting te laten komen. Dus niet alleen in de omgang met de cliënt, maar ook bij het organiseren van activiteiten, het houden van de zondag als rustdag en de viering van christelijke feestdagen.

De cliënt heeft de regie over zijn eigen leven en wordt gestimuleerd zijn wensen kenbaar te maken. De bewoner kan rekenen op een individuele, adequate invulling van welzijn, welbevinden en zorg. We denken in mogelijkheden, kiezen een luisterende houding en bieden ruimte voor vragen. De kleinschaligheid in hoe we werken en georganiseerd zijn, sluit hierbij aan.

De basis voor persoonlijke zorg is dat zorgverleners de achtergrond van de bewoner kennen, hierbij wordt gebruik gemaakt van het levensboek. Familie en naasten worden actief betrokken bij het leven en de zorg van de bewoner. Alle afspraken over de ondersteuning op alle domeinen worden in een persoonlijk zorgleefplan van de cliënt opgenomen.

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Wij waarderen de inzet van de vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en dragen direct bij aan het welzijn van de cliënt en medewerkers.

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en welzijn in dorpen en buurten waar we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professionele partner voor iedereen waar ’t Slot mee werkt: de cliënt en hun naaste, verwijzers, samenwerkingspartners, collega-organisaties, financiers, (Rijks)overheid en onze medezeggenschapsorganen.

Hoe willen we dat ‘t Slot er in 2021 uit ziet?

Onze missie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Kwaliteit van leven, welbevinden en welzijn van de cliënt staan voorop. Persoonsgerichte zorg is hierbij het vertrekpunt.

We werken vanuit passie voor mensen en de zorg. Wij hechten waarde aan de christelijke identiteit en de daaruit afgeleide normen en waarden. De Bijbel is hiervoor het fundament.

Wij streven ernaar de christelijke identiteit in de gehele organisatie tot uiting te laten komen. Dus niet alleen in de omgang met de cliënt, maar ook bij het organiseren van activiteiten, het houden van de zondag als rustdag en de viering van christelijke feestdagen.

De cliënt heeft de regie over zijn eigen leven en wordt gestimuleerd zijn wensen kenbaar te maken. De bewoner kan rekenen op een individuele, adequate invulling van welzijn, welbevinden en zorg. We denken in mogelijkheden, kiezen een luisterende houding en bieden ruimte voor vragen. De kleinschaligheid in hoe we werken en georganiseerd zijn, sluit hierbij aan.

De basis voor persoonlijke zorg is dat zorgverleners de achtergrond van de bewoner kennen, hierbij wordt gebruik gemaakt van het levensboek. Familie en naasten worden actief betrokken bij het leven en de zorg van de bewoner. Alle afspraken over de ondersteuning op alle domeinen worden in een persoonlijk zorgleefplan van de cliënt opgenomen.

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Wij waarderen de inzet van de vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en dragen direct bij aan het welzijn van de cliënt en medewerkers.

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en welzijn in dorpen en buurten waar we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professionele partner voor iedereen waar ’t Slot mee werkt: de cliënt en hun naaste, verwijzers, samenwerkingspartners, collega-organisaties, financiers, (Rijks)overheid en onze medezeggenschapsorganen.

Missie en visie: waar gaan we mee aan de slag?

Missie/ visie:

We plaatsen de wensen van de cliënt voorop. Onze missie en visie zijn hiertoe de aanzet, gecombineerd met onze kernwaarden.

Uitwerking:

We starten dialoog met de cliënt, familie en stakeholders over onze missie, visie en kernwaarden. Familieleden betrekken we actief bij het leven van de cliënt. Ze helpen mee met het levensboek en worden uitgenodigd voor gesprekken.

Vanuit onze visie gaan we ruimtes in gebouw persoonlijker maken, er wordt meer rekening gehouden met de wensen van de cliënten.

Bestuurder

De dagelijkse leiding van Zorgcentrum ’t Slot wordt uitgevoerd door de bestuurder Wilma van Genderen. Deze geeft samen met de managers zorg, Yvette Verkuil & Marjoke Gaasbeek, en de projectmanager bedrijfsprocessen Martin den Besten, leiding aan de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Wilt u contact opnemen met de bestuurder, mail dan naar j.stoeten@slotgameren.nl

Klik hier voor ons organogram.

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurders van Zorgcentrum ’t Slot. Tenminste tien maal per jaar vindt er een overleg plaats met de bestuurder waarin de beleidslijnen en kaders worden besproken en vastgesteld en periodiek wordt de uitvoering hiervan getoetst.

Voor Zorgcentrum ’t Slot is de Raad van Toezicht als volgt samen gesteld:

 • Kees Kooijman, voorzitter
 • Nico van Bergeijk, secretaris
 • Frits Zondag
 • Jan Struijk

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht, mail dan naar info@slotgameren.nl

Klachtenregeling

Bij Zorgcentrum ’t Slot verlenen we de zorg- en dienstverlening met optimale inzet. Ook doen we onze uiterste best de zorg voor de bewoners zo passend mogelijk te maken. Natuurlijk kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat u uw klacht bij ons kenbaar maakt. Pas wanneer uw ongenoegen bekend is, kan er daadwerkelijk iets mee gedaan worden.

Wanneer u ontevreden bent of een klacht hebt, zijn er verschillende manieren om hier mee om te gaan. In de Brochure klachtenbehandeling willen we kort de verschillende mogelijkheden onder uw aandacht brengen.

Stichting Steunfonds

Het kan soms voorkomen dat ’t Slot voor bewoners wat wil doen dat niet valt onder het reguliere budget van de WLZ.

De afgelopen jaren heeft ’t Slot via dit steunfonds stoelen voor het restaurant gekocht, een fontein aan kunnen leggen, een personenbus, labyrintfiets en rolstoelauto aangeschaft, zijn de gangen op de Binnenplaats beschilderd met herkenbare afbeeldingen, enz.

Met deze steun kunnen we het verblijf in ’t Slot nog aangenamer maken voor onze bewoners.

Wilt u ons steunen? Dat kan!
Het rekeningnummer is: NL68RABO0374343462 t.n.v. Stichting Steunfonds.

Stichting Steunfonds heeft de ANBI-status. Formulier ANBI met financiële cijfers

 

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de jaarcijfers.

Jaarcijfers 2019 Stichting Steunfonds

 

Cliëntenraad

Cliënten en de cliëntenraad hebben invloed op het beleid van de instelling. Zij praten mee over bepaalde beleidszaken en over praktische zaken rondom de zorg- en dienstverlening. Ook kan zij gevraagd en ongevraagd advies geven. Uitgangspunt van de Cliëntenraad is de ervaring van de cliënt met de zorg. Daarom is de Cliëntenraad een belangrijk orgaan binnen een zorginstelling.

Wat is een Cliëntenraad?

Een Cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Als bewoners van Zorgcentrum ’t Slot krijgt u de kans om mee te praten en mee te beslissen. Het gaat dan over zaken die u als bewoners aangaan, zoals recreatie en ontspanning, de maaltijden, kwaliteit van zorg, sfeer in ’t Slot, identiteit van ’t Slot, samenwerking met andere organisaties, enz. Het gaat ook om bewoners van de Voorburcht of de Slotshof die gebruik maken van diensten van ’t Slot. Elke instelling moet een Cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de WMCZ; de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Samenstelling van de Raad

De wet gaat ervan uit dat cliënten van de instelling zelf het beste kunnen opkomen voor hun belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. Als dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden en andere niet-cliënten lid worden van de Cliëntenraad. De wet zegt wel dat de Cliëntenraad representatief moet zijn: alle groepen cliënten moeten vertegenwoordigd zijn.

Wie maken deel uit van de Cliëntenraad van Zorgcentrum ‘t Slot?

De Cliëntenraad bestaat uit een groep van 5 onafhankelijke personen, d.w.z. dat zij het belang van de bewoner voorop stelt en daarvoor opkomt. Bij de samenstelling van de Raad wordt gekeken naar deskundigheid, betrokkenheid, identiteit en woonplaats van de leden, zodat de Raad zo gevarieerd mogelijk is en representatief is voor de cliënten die zij vertegenwoordigt. Daarmee wordt een goede belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking verzekerd.

De Cliëntenraad heeft een onafhankelijk voorzitter van buitenaf

Het profiel van een lid ziet er als volgt uit:

 • Directe ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening
 • Cliëntenbelang voorop stellen
 • Onderscheid kunnen maken tussen eigenbelang en cliëntenbelang
 • Gemotiveerd zijn
 • Kunnen samenwerken
 • Voldoende tijd en inzet hebben
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Onderschrijft van harte de grondslag van Zorgcentrum ‘t Slot en kan dit uitdragen

Belangrijk is ook dat de leden graag contact onderhouden met de cliënten! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

De leden zijn:

Mevr. A. Bij de Vaate (voorzitter)

De heer D. Grijzenhout (secretaris) 

De heer. D. van der Linden

Mevr. A.W.G. Bauman-Bouman

Mevr. D. van Aalst

Mevr. C. van Driel

Contact met cliënten

Er vindt overleg plaats met bewoners en familie of andere naasten van de cliënt door middel van huiskamergesprekken en enquêtes.
Voor contact met cliënten uit de thuiszorg is het van belang dat cliënten het daarvoor bestemde formulier invullen en op die manier toestemming geven aan de Cliëntenraad om eventueel contact met hen op te nemen. De wet op de privacy vereist deze toestemming.

Contact met de organisatie

De Cliëntenraad heeft geregeld contact met de bestuurder over beleidsplannen (op korte en lange termijn). De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. Om het werk goed te kunnen doen, heeft de Raad recht op informatie door bestuurder en management. Ook kan de Raad informatie vragen aan derden. Het bewaken van de christelijke identiteit speelt hierbij een rol.

’t Slot gaat uit van het harmoniemodel. Dat betekent dat we willen voorkomen dat we tegenover elkaar komen te staan. En dat we ons naast elkaar inspannen om de belangen van de bewoner zo goed mogelijk te behartigen.

De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, maar kan wel verwijzen naar de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon van Zorgcentrum ‘t Slot.

Vergaderingen

De cliëntenraad vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. De vergaderingen van de Cliëntenraad worden voor een deel bijgewoond door een lid van het Management Team, die verslag doet van ontwikkelingen in ’t Slot die van belang zijn voor de bewoners. Twee keer per jaar vergadert de Cliëntenraad samen met het Management Team van ’t Slot.

Bereikbaarheid

De cliëntenraad is bereikbaar op het e-mailadres: clientenraad@slotgameren.nl. U kunt de cliëntenraad ook telefonisch bereiken, op: 0418-561451

Kwaliteitsplan

Ons Kwaliteitsplan van 2021 kunt u hier inzien en downloaden.

 

Kwaliteits-jaarverslag

Ons kwaliteits-jaarverslag 2020 kunt u hier inzien en downloaden.

 

Jaarverslag

Ons Jaarverslag 2019 kunt u hier inzien en eventueel downloaden. Jaarverslag 2019

Privacy-verklaring

Onze privacy verklaring kunt u hier inzien en downloaden.

Cliëntportaal

Onze gebruikers-voorwaarden cliënportaal kunt u hier inzien en downloaden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het bestuur is verantwoordelijk voor ‘alles’ wat te maken heeft met de bescherming van persoonsgegevens binnen onze zorginstelling. De Functionaris voor de gegevensverwerking (FG) ziet hierop toe, adviseert en stuurt. Bas Keijzer is de FG binnen ’t Slot. Vragen of opmerkingen rond privacy kunt u melden via privacy@slotgameren.nl

Share This