Protestants Christelijk Zorgcentrum Gameren

Contact

Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum ’t Slot

Ridderhof 1

5311 CM Gameren

Telefoon: 0418 – 561 451

Mail: info@slotgameren.nl

Contact

9 + 9 =

Onderaan deze pagina vindt u tevens de volgende informatie: Kwaliteitsplan, Kwaliteitsjaarverslag, Huisregels bezoekers, Jaarverslag, Privacy verklaring, Cliëntportaal en AVG.

Meerjarenvisie 2022-2026

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden beschrijven wat ons bindt, ons motiveert, hoe we met elkaar omgaan, wat we graag willen ervaren en bereiken. Hierop zijn we aanspreekbaar en hieraan werken wij met elkaar, elke dag opnieuw.

We werken met PASSIE voor mensen en zorg

Vanuit passie voor mensen en zorg zetten we ons in voor onze cliënten. Ieder mens is waardevol, ook een persoon met een zorgvraag. Wij gaan voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt. We doen dit professioneel en betrokken. Wij luisteren naar cliënten en stellen vragen. De cliënt heeft ruimte voor eigen regie. Medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie en hebben respect voor de cliënt. We werken vanuit gelijkwaardigheid, waarbij elkaars verschillen worden gewaardeerd en geaccepteerd en er ruimte is voor humor.

Medewerkers kennen het levensverhaal van de cliënten en hebben aandacht voor hun wensen. Familie en vrijwilligers worden actief betrokken bij het leven van de cliënt. We doen wat we beloven, en leggen uit waarom iets niet kan. Zowel voor bewoners als familie is in het cliëntdossier Inzichtelijk waaruit de ondersteuning voor de cliënt bestaat.

We doen het SAMEN

Samenspel en participatie staat centraal in hoe we werken. We nemen het voortouw daar waar we aan zet zijn, maar doen dit altijd samen. De visie op familieparticipatie illustreert dit. Familieparticipatie draait om het voortzetten van betekenisvolle relaties van de cliënt met zijn informele netwerk. Wij willen deze relaties op verschillende manieren waarderen, ondersteunen en stimuleren. Hiermee willen we het welzijn en welbevinden van onze cliënten bevorderen.

Samen betekent ook samenwerken als collega’s. Samen sta je sterker dan alleen. We zoeken elkaar op en vullen elkaar aan. We zijn samen verantwoordelijk voor een heldere en duidelijke communicatie.

Samen betekent dat wij oog hebben voor wat er om ons heen gebeurt. Als organisatie zijn we erop gericht om dingen samen te doen, we doen dit met toewijding en geven hier handen en voeten aan.  We zetten ons in voor onze omgeving: de Bommelerwaard. We zijn herkenbaar en zoeken met inwoners, de gemeente, de kerken, maatschappelijke partners, welzijnsorganisaties en bedrijven naar mogelijkheden om de vitaliteit van de ouderen in de Bommelerwaard te versterken. Als zorgcentrum werken wij in de Zorgalliantie Rivierenland samen met andere christelijke zorgorganisaties.

We hebben VEERKRACHT

Onze organisatie heeft een protestants christelijke identiteit die de basis is voor ons handelen. ’t Slot staat voor een cultuur van openheid, betrokkenheid, vertrouwen en ruimte. Dat geeft veerkracht. Juist in tijden van verandering is het van belang om te blijven ontwikkelen en flexibel te zijn.

Veerkracht betekent dat we de tijd nemen om te verkennen, bij te stellen, soms pas op de plaats te maken en weer verder te gaan. Daarom vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan de mentale veerkracht van cliënten en medewerkers.

Het vraagt veerkracht van de medewerkers en de organisatie om de toekomst van de ouderenzorg met vertrouwen tegemoet te zien.

We zijn ONDERNEMEND

Het nemen van initiatief, bedenken van oplossingen en nieuwe ideeën kenmerken ’t Slot steeds meer. De komende jaren zullen we dit nodig hebben en willen we hierop voortbouwen.

Creativiteit tonen en initiatief nemen, wordt gewaardeerd en gestimuleerd. We doen een beroep op talenten van cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers. Ook in het aangaan van samenwerkingen en door herkenbaar te zijn in de Bommelerwaard, laten we zien dat wij ondernemend zijn.

Missie en visie: waar gaan we mee aan de slag?

Van groei naar bloei

Aan de hand van onze meerjarenvisie willen wij met elkaar een ontwikkeling van “groei” naar “bloei” doormaken. Dat is ook de titel van de visie geworden. ’t Slot wordt gedragen door de medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers. We zijn een gezonde organisatie. Met veel steun vanuit onze omgeving. Samen zijn we trots op waar we staan en de kennis en kunde die we in huis hebben. Onze missie en visie hebben ons daarbij geholpen de afgelopen jaren. Ze vormen ook voor de komende jaren ons vertrekpunt.

Missie/visie:

Onze missie is het bieden van persoonsgerichte zorg die aansluit bij onze cliënten. Zijn of haar kwaliteit van leven en welzijn staan centraal. Werken doen we vanuit passie voor mensen en zorg. Wij hechten waarde aan de christelijke identiteit, de Bijbel en de daaruit afgeleide normen en waarden. We maken deze ook zichtbaar in de zorg en benutten deze als inspiratie en vertalen dit naar aandacht voor onze cliënten en elkaar. Van het personeel en de vrijwilligers wordt daarom gevraagd de grondslag en zorgvisie van onze stichting te onderschrijven. Daarbij is iedereen bij ons welkom.

Wij denken in mogelijkheden. We werken allemaal samen en niemand hoeft het alleen te doen. Samenwerken met elkaar is een belangrijke kernwaarde. Familie is onderdeel van het dagelijks leven van de cliënt. Samen streven wij naar een zo goed mogelijke kwaliteit van leven van onze cliënten.

Een vijftal ambities in ons meerjarenplan:

1. Welzijn ondersteund door professionele zorg voorop, familie en vrijwilligers betrokken;

2.Bijdragen aan een sluitende keten in de Bommelerwaard;

3.Verkennen verdere specialisatie;

4.Preventie en ondersteuning voor thuiswonende senioren in de Bommelerwaard;

5.Ontwikkelen woonzorgcluster in de kernen van de West Bommelerwaard.

Klik hier voor de volledige Meerjarenvisie

Bestuurder

De dagelijkse leiding van Zorgcentrum ’t Slot wordt uitgevoerd door de bestuurder Wilma van Genderen. Deze geeft samen met de managers zorg, Yvette Verkuil & Marjoke Gaasbeek, en de manager Bedrijfsvoering Martin den Besten, leiding aan de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Wilt u contact opnemen met de bestuurder, mail dan naar j.stoeten@slotgameren.nl

Klik hier voor ons organogram.

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder van Zorgcentrum ’t Slot. Tenminste tien maal per jaar vindt er een overleg plaats met de bestuurder waarin de beleidslijnen en kaders worden besproken en vastgesteld en periodiek wordt de uitvoering hiervan getoetst.

U vindt hier de Visie op rol RvT.

Voor Zorgcentrum ’t Slot is de Raad van Toezicht als volgt samen gesteld:

 • Kees Kooijman, voorzitter
 • Nico van Bergeijk, secretaris
 • Frits Zondag
 • Jan Struijk
 • Erwin Bel

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht, mail dan naar raadvantoezicht@slotgameren.nl

Klachtenregeling

Bij Zorgcentrum ’t Slot verlenen we de zorg- en dienstverlening met optimale inzet. Ook doen we onze uiterste best de zorg voor de bewoners zo passend mogelijk te maken. Natuurlijk kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat u uw klacht bij ons kenbaar maakt. Pas wanneer uw ongenoegen bekend is, kan er daadwerkelijk iets mee gedaan worden.

Wanneer u ontevreden bent of een klacht hebt, zijn er verschillende manieren om hier mee om te gaan. In de Brochure klachtenbehandeling willen we kort de verschillende mogelijkheden onder uw aandacht brengen.

Stichting Steunfonds

’t Slot wil soms extra middelen voor de bewoners aanschaffen die niet uit reguliere zorgkosten worden betaald. Daarom zamelt het Steunfonds geld in.  De afgelopen jaren heeft ’t Slot via dit Steunfonds bijvoorbeeld een elektrische duofiets, vogelkooi en labyrintfiets gekocht. Ook de rolstoelauto is met dit geld aangeschaft, en de gangen op de Binnenplaats zijn beschilderd met herkenbare afbeeldingen.

Met de steun uit dit fonds kunnen we het verblijf in ’t Slot nog aangenamer maken voor onze bewoners.

Beleeftuin

Soms zijn er aanvragen vanuit de organisatie die veel geld kosten. Er kan dan in samenspraak met de organisatie voor een project gekozen worden. Ook de organisatie zelf levert dan een bijdrage aan het project, bijvoorbeeld door het organiseren van een markt, een erwtensoepactie enz..

We zamelen nu geld in voor het project ‘beleeftuin’. Inmiddels is een groot deel gerealiseerd, maar wij willen ook de achterkant nieuw gaan inrichten.

Doet u mee?  We zien uw bijdrage graag tegemoet!

Stort uw gift op NL68 RABO 0374 34 3462 t.n.v. Stichting Steunfonds ’t Slot. Als u stort voor het bovengenoemde project, dan graag met vermelding ‘tuin’.

Hartelijk dank!

Zie ook: https://www.slotgameren.nl/organisatie/doneren/

 

Stichting Steunfonds heeft de ANBI-status. Formulier ANBI met financiële cijfers

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de jaarcijfers.

Jaarcijfers 2022 Stichting Steunfonds

 

Cliëntenraad

Cliënten en de cliëntenraad hebben invloed op het beleid van de instelling. Zij praten mee over bepaalde beleidszaken en over praktische zaken rondom de zorg- en dienstverlening. Ook kan zij gevraagd en ongevraagd advies geven. Uitgangspunt van de Cliëntenraad is de ervaring van de cliënt met de zorg. Daarom is de Cliëntenraad een belangrijk orgaan binnen een zorginstelling.

Wat is een Cliëntenraad?

Een Cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Als bewoners van Zorgcentrum ’t Slot krijgt u de kans om mee te praten en mee te beslissen. Het gaat dan over zaken die u als bewoners aangaan, zoals recreatie en ontspanning, de maaltijden, kwaliteit van zorg, sfeer in ’t Slot, identiteit van ’t Slot, samenwerking met andere organisaties, enz. Het gaat ook om bewoners van de Voorburcht of de Slotshof die gebruik maken van diensten van ’t Slot. Elke instelling moet een Cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de WMCZ; de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Samenstelling van de Raad

De wet gaat ervan uit dat cliënten van de instelling zelf het beste kunnen opkomen voor hun belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. Als dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden en andere niet-cliënten lid worden van de Cliëntenraad. De wet zegt wel dat de Cliëntenraad representatief moet zijn: alle groepen cliënten moeten vertegenwoordigd zijn.

Wie maken deel uit van de Cliëntenraad van Zorgcentrum ‘t Slot?

De Cliëntenraad bestaat uit een groep van 5 onafhankelijke personen, d.w.z. dat zij het belang van de bewoner voorop stelt en daarvoor opkomt. Bij de samenstelling van de Raad wordt gekeken naar deskundigheid, betrokkenheid, identiteit en woonplaats van de leden, zodat de Raad zo gevarieerd mogelijk is en representatief is voor de cliënten die zij vertegenwoordigt. Daarmee wordt een goede belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking verzekerd.

De Cliëntenraad heeft een onafhankelijk voorzitter van buitenaf

Het profiel van een lid ziet er als volgt uit:

 • Directe ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening
 • Cliëntenbelang voorop stellen
 • Onderscheid kunnen maken tussen eigenbelang en cliëntenbelang
 • Gemotiveerd zijn
 • Kunnen samenwerken
 • Voldoende tijd en inzet hebben
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Onderschrijft van harte de grondslag van Zorgcentrum ‘t Slot en kan dit uitdragen

Belangrijk is ook dat de leden graag contact onderhouden met de cliënten! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

De leden zijn:

Mevr. A. Bij de Vaate (voorzitter)

De heer D. Grijzenhout (secretaris) 

De heer. D. van der Linden

Mevr. A.W.G. Bauman-Bouman

Mevr. D. van Aalst

Mevr. C. van Driel

Contact met cliënten

Er vindt overleg plaats met bewoners en familie of andere naasten van de cliënt door middel van huiskamergesprekken en enquêtes.
Voor contact met cliënten uit de thuiszorg is het van belang dat cliënten het daarvoor bestemde formulier invullen en op die manier toestemming geven aan de Cliëntenraad om eventueel contact met hen op te nemen. De wet op de privacy vereist deze toestemming.

Contact met de organisatie

De Cliëntenraad heeft geregeld contact met de bestuurder over beleidsplannen (op korte en lange termijn). De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. Om het werk goed te kunnen doen, heeft de Raad recht op informatie door bestuurder en management. Ook kan de Raad informatie vragen aan derden. Het bewaken van de christelijke identiteit speelt hierbij een rol.

’t Slot gaat uit van het harmoniemodel. Dat betekent dat we willen voorkomen dat we tegenover elkaar komen te staan. En dat we ons naast elkaar inspannen om de belangen van de bewoner zo goed mogelijk te behartigen.

De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, maar kan wel verwijzen naar de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon van Zorgcentrum ‘t Slot.

Vergaderingen

De cliëntenraad vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. De vergaderingen van de Cliëntenraad worden voor een deel bijgewoond door een lid van het Management Team, die verslag doet van ontwikkelingen in ’t Slot die van belang zijn voor de bewoners. Twee keer per jaar vergadert de Cliëntenraad samen met het Management Team van ’t Slot.

Bereikbaarheid

De cliëntenraad is bereikbaar op het e-mailadres: clientenraad@slotgameren.nl. U kunt de cliëntenraad ook telefonisch bereiken, op: 0418-561451

Kwaliteitsplan

Ons Kwaliteitsplan van 2024 kunt u hier inzien en downloaden.

Kwaliteitsjaarverslag

Ons kwaliteitsjaarverslag 2023 kunt u hier inzien en downloaden.

Huisregels

Onze huisregels voor degenen die op bezoek komen kunt u hier inzien en downloaden.

Privacy-verklaring

Onze privacy verklaring kunt u hier inzien en downloaden.

Cliëntportaal

Onze gebruikers-voorwaarden cliënportaal kunt u hier inzien en downloaden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het bestuur is verantwoordelijk voor ‘alles’ wat te maken heeft met de bescherming van persoonsgegevens binnen onze zorginstelling. De Functionaris voor de gegevensverwerking (FG) ziet hierop toe, adviseert en stuurt. Bas Keijzer is de FG binnen ’t Slot. Vragen of opmerkingen rond privacy kunt u melden via privacy@slotgameren.nl

Share This