Protestants Christelijk Zorgcentrum

Gameren

Contact

Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum ’t Slot

Ridderhof 1

5311 CM Gameren

Telefoon: 0418 – 561 451

Mail: info@slotgameren.nl

Contact

11 + 1 =

Op deze pagina vindt u informatie over de Missie en visie, Bestuurder, Raad van Toezicht, klachtenregeling, jaarverslagen en Stichting Steunfonds.

Missie en Visie

Kernwaarden voor de toekomst

Kernwaarden zijn een leidraad in hoe we samenwerken en aan onze missie invulling geven. Hierop zijn we aanspreekbaar en hieraan werken we met elkaar, elke dag opnieuw.

We werken vanuit passie voor mensen en de zorg

We zetten ons in met passie voor zorg en de cliënt. We doen dit vanuit onze christelijke levensovertuiging. We gaan voor persoonsgerichte zorg; met ruimte en aandacht voor het welzijn en welbevinden van de cliënt. Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie en hebben respect voor de wensen van de cliënt. Ze kennen de geschiedenis van de cliënt. Familie en vrijwilligers worden actief betrokken bij het leven van de cliënt. De cliënt kan een beroep op het personeel doen en wordt gestimuleerd wensen kenbaar te maken.

Er is ruimte om ondernemend te zijn

Creativiteit tonen en initiatief nemen wordt gewaardeerd en gestimuleerd. We doen een beroep op talenten van de bewoner en medewerkers. De organisatie kenmerkt zich door een stabiele en toekomstbestendige omgeving.

We hebben vertrouwen in onszelf en in elkaar

Met de cliënt, familie, vrijwilligers vormen we samen ‘t Slot. Een ieder neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen taken. Door krachten te bundelen maken we samen doelen waar. Medewerkers vertrouwen op hun eigen deskundigheid, kunnen zich ontwikkelen en werken aan hun vakmanschap, bijvoorbeeld door middel van (bij)scholing. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen zijn hierbij sleutelwoorden.

‘t Slot werkt vanuit een open cultuur, gericht op samenwerken en leren

We werken samen en kijken naar ons zelf, waarbij we elkaar aanspreken op verbetermogelijkheden en leren hier samen van. Feedback en complimenten geven is normaal. Een kritische en positieve grondhouding is hierbij het vertrekpunt.

Welzijn en welbevinden voorop

Onze missie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Kwaliteit van leven, welbevinden en welzijn van de cliënt staan voorop. Persoonsgerichte zorg is hierbij het vertrekpunt.

We werken vanuit passie voor mensen en de zorg. Wij hechten waarde aan de christelijke identiteit en de daaruit afgeleide normen en waarden. De Bijbel is hiervoor het fundament.

Wij streven ernaar de christelijke identiteit in de gehele organisatie tot uiting te laten komen. Dus niet alleen in de omgang met de cliënt, maar ook bij het organiseren van activiteiten, het houden van de zondag als rustdag en de viering van christelijke feestdagen.

De cliënt heeft de regie over zijn eigen leven en wordt gestimuleerd zijn wensen kenbaar te maken. De bewoner kan rekenen op een individuele, adequate invulling van welzijn, welbevinden en zorg. We denken in mogelijkheden, kiezen een luisterende houding en bieden ruimte voor vragen. De kleinschaligheid in hoe we werken en georganiseerd zijn, sluit hierbij aan.

De basis voor persoonlijke zorg is dat zorgverleners de achtergrond van de bewoner kennen, hierbij wordt gebruik gemaakt van het levensboek. Familie en naasten worden actief betrokken bij het leven en de zorg van de bewoner. Alle afspraken over de ondersteuning op alle domeinen worden in een persoonlijk zorgleefplan van de cliënt opgenomen.

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Wij waarderen de inzet van de vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en dragen direct bij aan het welzijn van de cliënt en medewerkers.

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en welzijn in dorpen en buurten waar we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professionele partner voor iedereen waar ’t Slot mee werkt: de cliënt en hun naaste, verwijzers, samenwerkingspartners, collega-organisaties, financiers, (Rijks)overheid en onze medezeggenschapsorganen.

Hoe willen we dat ‘t Slot er in 2021 uit ziet?

Onze missie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Kwaliteit van leven, welbevinden en welzijn van de cliënt staan voorop. Persoonsgerichte zorg is hierbij het vertrekpunt.

We werken vanuit passie voor mensen en de zorg. Wij hechten waarde aan de christelijke identiteit en de daaruit afgeleide normen en waarden. De Bijbel is hiervoor het fundament.

Wij streven ernaar de christelijke identiteit in de gehele organisatie tot uiting te laten komen. Dus niet alleen in de omgang met de cliënt, maar ook bij het organiseren van activiteiten, het houden van de zondag als rustdag en de viering van christelijke feestdagen.

De cliënt heeft de regie over zijn eigen leven en wordt gestimuleerd zijn wensen kenbaar te maken. De bewoner kan rekenen op een individuele, adequate invulling van welzijn, welbevinden en zorg. We denken in mogelijkheden, kiezen een luisterende houding en bieden ruimte voor vragen. De kleinschaligheid in hoe we werken en georganiseerd zijn, sluit hierbij aan.

De basis voor persoonlijke zorg is dat zorgverleners de achtergrond van de bewoner kennen, hierbij wordt gebruik gemaakt van het levensboek. Familie en naasten worden actief betrokken bij het leven en de zorg van de bewoner. Alle afspraken over de ondersteuning op alle domeinen worden in een persoonlijk zorgleefplan van de cliënt opgenomen.

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Wij waarderen de inzet van de vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en dragen direct bij aan het welzijn van de cliënt en medewerkers.

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en welzijn in dorpen en buurten waar we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professionele partner voor iedereen waar ’t Slot mee werkt: de cliënt en hun naaste, verwijzers, samenwerkingspartners, collega-organisaties, financiers, (Rijks)overheid en onze medezeggenschapsorganen.

Missie en visie thema’s: waar gaan we mee aan de slag?

Themagroep Missie/ visie:

We plaatsen de wensen van de cliënt voorop. Onze missie en visie zijn hiertoe de aanzet, gecombineerd met onze nieuwe kernwaarden.

Uitwerking:

We starten dialoog met de cliënt, familie en stakeholders over onze missie, visie en kernwaarden. Familieleden betrekken we actief bij het leven van de cliënt. Ze helpen mee met het levensboek en worden uitgenodigd voor gesprekken.

Vanuit onze visie gaan we ruimtes in gebouw persoonlijker maken, er wordt meer rekening gehouden met de wensen van de cliënten.

Themagroep Positionering en samenwerking

We kiezen voor een rol als stevige, kleinschalige speler binnen onze regio. We kiezen voor zelfstandigheid met maatwerk en keuzemogelijkheden voor inwoners die worden geconfronteerd met een toenemende zorgvraag (thuis, aanleun, geclusterd, intramuraal).

Uitwerking:

We gaan onze rol uitbreiden naar thuiswonende senioren in Gameren (thuiszorg) en naar de kern Nederhemert (in onderzoek). We investeren in een goed thuiszorgnetwerk met een gespecialiseerd team. We bieden thuiszorg in de wijk en aan mensen op de wachtlijst.

We benutten samenwerking met collega-instellingen m.b.t. grote investeringen (software) en (personele) invulling van bedrijfskritische of faciliterende processen: keuken, HRM, ICT, SA en FA.

We spelen in op de trend dat mensen langer thuisblijven door te onderzoeken welke uitbreiding mogelijk is door andere financieringsarrangementen voor Wlz-zorg thuis: MPT en VPT in aanleunwoningen en in de directe omgeving.

Themagroep Mens en organisatie

We werken aan een cultuur gericht op samenwerken voor onze bewoner, waarbij er ruimte wordt gevoeld om elkaar aan te spreken op verbetermogelijkheden en samen te leren.

Uitwerking:

We vertalen met elkaar onze visie en kernwaarden naar gedrag: welke spelregels horen hierbij? Hoe geven we elkaar complimenten en feedback? We maken evaluatie en intervisie een duidelijker onderdeel van ons en gaan werken met ‘tips en tops’. We combineren dit met de invoering van principes van zelfsturing en meer zelfstandigheid voor teams.

Themagroep Implementatie kwaliteitskader

We vergroten het kwaliteitsbewustzijn en implementeren het kwaliteitskader, zodat de inhoud in de praktijk zichtbaar is en blijft.

Uitwerking:

We geven veel aandacht aan leren en ontwikkelen en het proces van continue verbeteren, intervisie/casusbespreking. We gebruiken fouten om van te leren. Zorgmedewerkers worden gestimuleerd tot scholing (e-learning o.a.) en intervisie. We begeleiden hen om zichzelf te ontwikkelen als persoon en professional. Klinische lessen en bespreking van casuïstiek maken een belangrijk onderdeel uit van ons werk.

Bestuurder

De dagelijkse leiding van Zorgcentrum ’t Slot wordt uitgevoerd door de bestuurder a.i. Gerbrand Willemsen. Deze geeft samen met de managers Zorg, Wilma van Genderen en Yvette Verkuil en de manager Bedrijfsvoering, Chantal Brouwer (a.i.), leiding aan de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Wilt u contact opnemen met de bestuurder, mail dan naar j.stoeten@slotgameren.nl

Klik hier voor onze organogram

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurders van Zorgcentrum ’t Slot. Tenminste tien maal per jaar vindt er een overleg plaats met de bestuurder waarin de beleidslijnen en kaders worden besproken en vastgesteld en periodiek wordt de uitvoering hiervan getoetst.

Voor Zorgcentrum ’t Slot is de Raad van Toezicht als volgt samen gesteld:

  • Kees Kooijman, voorzitter
  • Nico van Bergeijk, secretaris
  • Frits Zondag
  • Jos Plieger
  • Jan Struijk

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht, mail dan naar info@slotgameren.nl

Klachtenregeling

Bij Zorgcentrum ’t Slot verlenen we de zorg- en dienstverlening met optimale inzet. Ook doen we onze uiterste best de zorg voor de bewoners zo passend mogelijk te maken. Natuurlijk kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat u uw klacht bij ons kenbaar maakt. Pas wanneer uw ongenoegen bekend is, kan er daadwerkelijk iets mee gedaan worden.

Wanneer u ontevreden bent of een klacht hebt, zijn er verschillende manieren om hier mee om te gaan. In de Brochure klachtenbehandeling willen we kort de verschillende mogelijkheden onder uw aandacht brengen.

Stichting Steunfonds

Het kan soms voorkomen dat ’t Slot voor bewoners wat wil doen dat niet valt onder het reguliere budget van de WLZ.

De afgelopen jaren heeft ’t Slot via dit steunfonds stoelen voor het restaurant kunnen kopen, een fontein aan kunnen leggen, een personenbus kunnen aanschaffen, enz.

Met deze steun kunnen we het verblijf in ’t Slot nog aangenamer maken voor onze bewoners.

Wilt u ons steunen? Dat kan!
Het rekeningnummer is: NL68RABO0374343462 t.n.v. Stichting Steunfonds.

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de jaarcijfers.

Jaarcijfers 2019 Stichting Steunfonds

 

Kwaliteitsplan

Ons Kwaliteitsplan van 2020 kunt u hier inzien en downloaden.

Hier vindt u de infographic van het kwaliteitsplan.

Privacy-verklaring

Onze privacy verklaring kunt u hier inzien en downloaden.

Jaarverslag

Ons Jaarverslag 2018 kunt u hier inzien en eventueel downloaden.

Kwaliteits-jaarverslag

Ons kwaliteits-jaarverslag 2018 kunt u hier inzien en eventueel downloaden.

Cliëntportaal

Onze gebruikers-voorwaarden cliënportaal kunt u hier inzien en downloaden.

Share This